INICI

JUDICIS POLÍTICS

DONA EL TEU SUPORT

ADHESIONS ENTITATS

FES UN DONATIU

DOMÀS AMNISTIA

MANIFEST AMNISTIA ARA

DIALOGUE FOR CATALONIA

PREGUNTES FREQÜENTS

Avís legal

El titular del lloc web allotjat a la URL www.amnistiaara.cat (”el Web ”) és ÒMNIUM CULTURAL (“ Òmnium ”), les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili social: c/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona
CIF.: G-08310070
Telèfon: +34 93 319 80 50
Dades registrals inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, núm. de registre 988

Accés al Web

L'avís legal regula l'accés i la utilització del Web per part dels seus usuaris.

Per registrar-se a la Plataforma cal ser major de 14 anys d’edat. En el supòsit que un menor de 14 anys vulgui registrar-s’hi, caldrà posar-se en contacte amb ÒMNIUM a través del correu electrònic [email protected] per tal de gestionar l’autorització del progenitor o tutor.

L'accés i la utilització del Web per part de l'usuari comporten l'acceptació de l'avís legal, així com de la resta de polítiques que, si s'escau, es puguin preveure al Web.

Per tant, preguem a l'usuari que llegeixi atentament l'avís legal quan es proposi utilitzar el Web ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l'avís legal, li preguem que s'abstingui d'utilitzar el Web.

Utilització i funcionament del Web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s'hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’avís legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s'incloguin al Web.

Igualment, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que n'impedeixi, de qualsevol manera, la utilització i el funcionament normal.

S'informa l'usuari que, en el supòsit que incompleixi l'avís legal o, si escau, la resta de polítiques del Web, ÒMNIUM es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat.

ÒMNIUM fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, si és el cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant això, ÒMNIUM no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l'accés al Web com l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es fan sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

En el supòsit que es facin donacions, l'usuari també serà responsable de conèixer les característiques, els costos i l'ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.

ÒMNIUM no es responsabilitza de cap dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l'accés i/o l'ús de la informació continguda al Web, incloent i sense limitar-s'hi, els que es produeixin en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, les interrupcions, l'absència o el defecte en les comunicacions i/o internet.

Addicionalment, ÒMNIUM no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l'usuari que es derivi de l'accés i/o l'ús del Web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que ÒMNIUM pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’avís legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Qualsevol que tingui intenció d'incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web, haurà de sol·licitar-ho a ÒMNIUM i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb ÒMNIUM.

L'enllaç no implica que ÒMNIUM avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d'incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, ÒMNIUM procedirà, de manera immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l'enllaç.

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l'usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l'existència de Webs Enllaçats comporta la recomanació, promoció, identificació i/o conformitat d'ÒMNIUM amb les manifestacions, els continguts i/o els serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, ÒMNIUM no es fa responsable del contingut, ni els termes i les condicions dels Webs Enllaçats, de manera que és l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, les bases de dades, els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) (els “Continguts”), així com la seva estructura, la selecció i l'ordre, són titularitat d'ÒMNIUM o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat d'ÒMNIUM o dels seus llicenciants.

L'ús del Web per part de l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibida a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius d'ÒMNIUM.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d'ÒMNIUM podran donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l'avís legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i aquestes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part d'aquesta que resulti afectada. A aquests efectes, l'avís legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició d'aquest quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que pel fet de resultar essencial hagués d'afectar l'avís legal de manera integral.

Jurisdicció competent

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l'avís legal, els jutjats i tribunals que, si s'escau, coneixeran l'assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: ÒMNIUM CULTURAL (“ÒMNIUM”)
CIF núm G-08310070
Adreça postal: C/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona
Correu electrònic: [email protected]
DPO: [email protected]

Amb quina finalitat continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals per tal de desenvolupar les accions relatives a la presentació del dret de petició, així com per a enviar-li comunicacions informatives de la Campanya “Amnistia Ara” i d’ÒMNIUM que puguin ser del seu interès, també per via electrònica.

Igualment, si s’escau, també les podem tractar per gestionar els donatius que puguin fer els usuaris a través del Web.

Caldrà que, si es recullen dades personals a través de formularis, s'omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. Si les dades personals requerides no s’emplenen o s’emplenen parcialment, podria suposar que no es pugui tramitar l'adhesió a la Campanya i/o la recepció d'informació sobre les seves accions i campanyes.

Cal que els usuaris comuniquin a ÒMNIUM CULTURAL les dades personals actuals per a que la informació estigui actualitzada i no contingui errors.

Quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per tal que ÒMNIUM pugui gestionar l’adhesió a la Campanya i per mantenir-los informats de les accions i campanyes que se’n derivin.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment expressat amb l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades només podran comunicar-se a entitats vinculades amb aquesta campanya per tal de fer la gestió de l’enviament del Dret de petició, així com a l’Administració Pública, si així ho disposa la normativa vigent.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Els usuaris poden exercir el dret a accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podran sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, els usuaris podran revocar el consentiment al tractament de les dades en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de les dades que s'hagi dut a terme fins aleshores.

Es podran exercir els drets esmentats anteriorment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a [email protected].

Si no s'obté una resposta satisfactòria i/o es desitja formular una reclamació o obtenir més informació al sobre qualsevol d'aquests drets, els usuaris podran adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Quines mesures de seguretat s'apliquen sobre les seves dades personals?

ÒMNIUM CULTURAL té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, la pèrdua,el tractament i/o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l'acció humana com del medi físic o natural.

Política de Cookies

Mitjançant l'accés i ús del lloc web allotjat a la URL www.amnistiaara.cat (el “Web”), l'usuari accepta que ÒMNIUM pot utilitzar cookies pròpies i de tercers (en concret, Google Analytics i Cloudfare), de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del Web i el seguiment i l'anàlisi del seu comportament.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació d’un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat web.

L'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment si implantar-la o no.

Els procediments per al bloqueig i l'eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'internet, com ara aquests que es detallen a continuació:

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que l’usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l'ús d'algunes prestacions del Web. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part d’ÒMNIUM del Web.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, l’usuari pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a [email protected].

SEGUEIX-NOS

IMPLICA-T'HI

CONTACTE

[email protected]
L’enviament d’un correu electrònic implica l’acceptació de la Política de privacitat